Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Płatnik podatku zryczałtowanego

Płatnikiem podatku zryczałtowanego od nagród jest organizator, a nie zleceniodawca.

Jak wynika z najnowszego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od wydawanych nagród w programach lojalnościowych, programach motywacyjnych oraz promocjach sprzedaży, takich jak loterie promocyjne, konkursy, sprzedaż premiowa, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest organizator, czyli agencja, a nie zlecający przeprowadzenie akcji (Klient).

Naczelny Sąd Administracyjnym w Warszawie uznał w orzeczeniu z 25.11.2020 r. rację stanowiska i360 oddalając równocześnie skargę kasacyjną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch sprawach rozpoznawanych przez sąd II instancji.

Płatnik podatku zryczałtowanego

W pierwszym przypadku sprawa dotyczyła korzystnego dla i360 wyroku z 2017 r. wydanego przez WSA w Warszawie w zakresie obowiązków ciążących na i360, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, zarówno w zakresie programów lojalnościowych, jak i akcji opartych na ustawie o grach hazardowych. W tak zdefiniowanych stanie faktycznym chcieliśmy uzyskać odpowiedź od organu, czy podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest i360, jako organizator takich akcji, czy też jej Klient będący zleceniodawcą, który w finalnym rozrachunku ponosi ekonomiczny ciężar kosztów wydawanych nagród. Zdaniem organu rolę płatnika winien pełnić Klient. Mieliśmy zdanie wprost przeciwne, twierdząc, iż płatnikiem jest i360. Opinię tę podzielał także sąd I instancji. Ostatecznie NSA rozstrzygnął sprawę na korzyść i360.

W drugiej sprawie spór z organem skarbowym także ogniskował się wokół kwestii spoczywających na i360 obowiązków płatnika w przypadku akcji opartych na przyrzeczeniu publicznym, jak również tych bazujących na ustawie o grach hazardowych. Zależało nam na uzyskaniu odpowiedzi czy podmiotem zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o PIT, jest i360 czy też jej Klient. 

W naszej ocenie, i360 wydając nagrody w programach lojalnościowych na rzecz Uczestników nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy zastosowania nie znajdzie żadne zwolnienie podatkowe, pełni rolę płatnika.

Organ skarbowy w swoich indywidualnych interpretacjach podatkowych twierdził odmiennie. Finalnie spór został rozstrzygnięty na rzecz i360 przez Naczelny Sąd Administracyjny, co ostatecznie zamyka tę sprawę.

Podsumowując: za pobór i odprowadzenie podatku zryczałtowanego od wydawanych nagród odpowiedzialny jest organizator danej akcji marketingowej, a nie jej zleceniodawca.