Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Jak prawidłowo zorganizować loterię, dopełniając wszystkie obowiązki?

Artykuł ten przedstawia listę zadań popartych podstawą prawną, które należy wykonać podczas organizacji, prowadzenia oraz rozliczania loterii promocyjnej. Zagadnienie jest opisane w art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.), z wyjątkiem gier hazardowych organizowanych przez Internet.

Tekst nie obejmuje kwestii wynikających z Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971) ani Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2020 poz. 2255).

Jak prawidłowo zorganizować loterię, dopełniając wszystkie obowiązki?

Poniższy zbiór obowiązków odnosi się go organizatora wykorzystującego urządzenie do gier zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.06.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2021 poz. 16), do którego nie ma zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wydanych wygranych (Dz. U. 2019 poz. 2314). Instrukcje są przy tym kierowane do organizatorów, którzy po zakończeniu całej akcji nie mają zamiaru kończyć działalności tego typu i planują przeprowadzenie kolejnych loterii.

Krok 1

 • Spisanie regulaminu loterii oraz uzgodnienie zakresu przetwarzanych danych i przygotowanie treści rozdziału omawiającego te kwestie.
 • Zgodnie z art. 60 ust. 1 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Krok 2

 • Zdobycie bankowej gwarancji wypłaty nagród (do wartości określonej w regulaminie).
 • Zgodnie z art. 66 ust. 1 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Krok 3

 • 2 miesiące przed rozpoczęciem akcji – złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii oraz (dodatkowo, poza dokumentami określonymi w art. 39 pkt od 2 do 9): dokumentów rejestracji urządzenia losującego, karty wzorów podpisów osób podpisanych pod gwarancją, odpisu aktualnego KRS, spisu danych osobowych członków zarządu i ciągu pełnomocnictw do gwarancji bankowej.
 • Zgodnie z art. 39 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Krok 4

 • Uregulowanie opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii, przelewem na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
 • Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 1 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie właściwości Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej w zakresie podatku od gier (Dz. U. 2017 poz. 370).

Krok 5

 • Otrzymanie zezwolenia na urządzenie loterii wydanego przez Izbę Administracji Skarbowej.
 • Zgodnie z art. 60 pkt 4 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Krok 6

 • Zawiadomienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wydającego decyzję zezwalającą realizację loterii o rozpoczęciu prac.
 • Zgodnie z art. 49a pkt 1 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Krok 7

 • Przekazanie informacji o czynnościach podlegających kontroli celno-skarbowej, zapewnienie o odpowiednich warunkach i środkach do ich przeprowadzenia oraz podanie danych podmiotu do odpowiedniego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego.
 • Zgodnie z par. 12.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U.2017 poz. 438) oraz art. 74 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1106)

Krok 8

 • Opis sposobu uzyskania nagrody w loterii w ramach losowania (w którym wynik jest zależny od przypadku).
 • Zgodnie z par. 17.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438).

Krok 9

 • Złożenie zezwolenia oraz regulaminu.
 • Zgodnie z par. 17.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438).

Krok 10

 • Udostępnienie ewidencji wydanych wygranych o wartości min. 2 280 zł oraz ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej, w celu poświadczenia ewidencji za pomocą przeszycia zamknięciem urzędowym. Ewentualnie: przeprowadzenie ewidencji w formie elektronicznej po zarejestrowaniu jej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438) w związku z art. 20 pkt 3 oraz art. 20 pkt 5. UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.)

Krok 11

 • Przygotowanie druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej.
 • Zgodnie z art. 20 ust. 4 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm) w związku z par. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej (Dz. U. 2017 poz. 362).

Krok 12

 • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z przepisów dotyczących gier hazardowych oraz regulaminu organizowanej loterii (w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych czynności wiążących się z nadzorowaniem oraz prowadzeniem akcji).
 • Zgodnie z art. 24b ust. 1 oraz ust. 2 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Krok 13

 • Spisanie rejestru zaświadczeń pracowników biorących udział w szkoleniu, w którym znajdą się: dane osobowe uczestnika, data szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz numer zaświadczenia (wraz z poświadczoną kopią – oryginał zostaje dodany do akt osobowych pracownika).
 • Zgodnie z art. 24b ust. 3 UOGH (Dz. U. 2020 poz. 2094 z późn. zm.).

Krok 14

 • Niezwłocznie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego – złożenie ewidencji zaświadczeń do odpowiedniego Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu poświadczenia zamknięcia ewidencji. Podobnie należy postąpić w przypadku ewidencji wydanych wygranych.
 • Zgodnie z par. 7 ust. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2019 poz. 2314)

Krok 15

 • 30 dni od zakończenia loterii – przekazanie do Naczelnika Urzędu Celno-skarbowego informacji o przeprowadzonej akcji.
 • Zgodnie z par. 21 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 438).

Mamy nadzieję, że powyższa lista będzie Państwu pomocna w organizacji loterii promocyjnej. Przy tym zastrzegamy, że tekst ten nie może sam w sobie stanowić porady prawnej. Niemniej, opisany zbiór zadań stanowi podstawę działań z powodzeniem realizowanych od lat przez i360 Sp. z o.o.

W wypisie nie omówiliśmy kwestii o charakterze stricte administracyjnym, związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów, ponieważ są one zależne od zasad danego przedsiębiorstwa. Do niewymienionych, a koniecznych czynności można zaliczyć m.in. przekazywanie pomiędzy poszczególnymi działami organizacyjnymi informacji nt. kwoty należnego podatku (pobranego lub potrąconego od laureatów) w celu uiszczenia go do Urzędu Skarbowego czy sporządzenie protokołów wydania nagród.