Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Organizacja loterii audioteksowej – co warto wiedzieć

Loterie audioteksowe to akcje, do których można dołączyć po uiszczeniu niewielkiej opłaty, by wziąć udział w losowaniu nagrody rzeczowej lub pieniężnej. Dowiedz się, jak działają loterie audioteksowe oraz jak zorganizować taką akcję w swojej firmie.

Organizacja loterii audioteksowej – co warto wiedzieć Czym są loterie audioteksowe?

Loterie audioteksowe to gry losowe skierowane do pełnoletnich osób fizycznych. Można wziąć w nich udział zazwyczaj po wysłaniu płatnej wiadomości SMS, która pozwala dołączyć do losowania nagrody rzeczowej lub pieniężnej. Zgodnie z zapisami ustawy o grach hazardowych, można dołączyć do takiej akcji także przez połączenie telefonicznie, ale loterie tego typu są rzadziej spotykane.

Warto zacząć od omówienia samej koncepcji loterii audioteksowej. Urządzanie takiej akcji w Polsce reguluje ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 2094). Loteria audioteksowa, to jedna z trzech typów loterii, jaką można zorganizować w Polsce, w świetle przepisów prawa. Organizacja czwartego typu loterii – loterii pieniężnych – objęta jest monopolem państw. Wraz z szeregiem innych akcji wymienionych w art. 2 ustawy są one zaliczane do gier losowych. Te zaś razem z zakładami, grami w karty czy na automatach stanowią natomiast gry hazardowe.


Audioteksowy charakter loterii. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że słowo „audioteksowa” jest zapisane poprawnie. Większość błędnie stosuje określenie „audiotekstowa”. W ustawie zapis jest jednak wyraźny i spójny. Definicję można znaleźć w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy i brzmi ona następująco: „loterie audioteksowe, w których uczestniczy się przez odpłatne: a) połączenie telefoniczne, b) wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej”.

Do kogo skierowane są loterie audioteksowe?


Loterie audioteksowe są przeznaczone dla pełnoletnich osób fizycznych. Przepis ten jest uregulowany w art. 27 ust. 2 ustawy, zaznaczający, że: „w grach hazardowych, z wyjątkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat”.

Cele loterii audioteksowych


Cele, czyli co chcą osiągnąć organizatorzy loterii audioteksowych. Loterie audioteksowe są organizowane przez jednostki, które chcą osiągnąć wymierny zysk z samego faktu organizacji loterii. Pochodzi on z opłat poniesionych przez osoby chcące wziąć udział w akcji, które muszą wysłać wiadomość SMS (zwykle w wersji premium, kosztujące minimum 50 groszy netto) lub wykonać połączenie telefoniczne.

Wykładnia przepisów prawa ulegała zmianom. Dawniej za audioteksowe uważano wszystkie loterie, które wiązały się z obowiązkiem lub możliwością wysłania wiadomości SMS. Obecnie zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 11, akcje, w których warunkiem uczestnictwa jest zakup towaru/usługi i przesłanie dowodu za pośrednictwem SMS, są zaliczanie nie do audiotestowych, ale promocyjnych.

Jak zorganizować loterię audioteksową?


Organizacja loterii audioteksowej to długi i skomplikowany proces. Organizator musi podjąć szereg działań o charakterze administracyjnym, w kontakcie z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej, Naczelnikiem Urzędu Celno-Skarbowego oraz Naczelnikiem Urzędu Skarbowego. Do głównych etapów organizacji loterii audioteksowej można zaliczyć:

 1. Przygotowanie treści regulaminu loterii.
 2. Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród.
 3. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii (najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem loterii).
 4. Uiszczenie odpowiedniej opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.
 5. Przekazanie informacji o rozpoczęciu działalności do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, który wydał decyzję zezwalającą na urządzenie loterii.
 6. Powiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o wszystkich działaniach podlegających kontroli celno-skarbowej, a także o zapewnieniu odpowiednich warunków i środków do jej przeprowadzenia.
 7. Udostępnienie ewidencji wydanych nagród, których wartość wynosi co najmniej 2 280 zł oraz ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej w celu poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym.
 8. Udostępnienie ewidencji obliczania wysokości podatku od gier oraz ewidencji podstaw opodatkowania w celu poświadczenia ewidencji przez opatrzenie przeszycia zamknięciem urzędowym.
 9. Przeprowadzenie niezbędnego szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii, w zakresie wykonywania czynności związanych z jej nadzorowaniem i prowadzeniem.
 10. Zdobycie druków zaświadczeń uzyskanej wygranej.
 11. Prowadzenie rejestru zaświadczeń pracowników, w którym można znaleźć: dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie, a także numer zaświadczenia, do którego dołącza się poświadczoną kopię (oryginał umieszcza się w aktach osobowych pracownika).
 12. Powiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o starcie loterii (w dniu jej rozpoczęcia).
 13. Powołanie Komisji Nadzoru loterii, wydanie regulaminu jej działania oraz archiwizacja oświadczeń członków o zgodzie na udział w jej pracach.
 14. Umieszczenie na urządzeniu do gier numeru rejestracyjnego w widocznym miejscu, w sposób, który uniemożliwia jego usunięcie, a także wyeksponowanie informacji zawierającej oznaczenie koncesji lub zezwolenie, na podstawie którego prowadzona jest działalność w miejscu aktualnej eksploatacji urządzenia.
 15. Przygotowanie protokołu z losowania, po każdym z nich.
 16. Wystawienie imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, na żądanie Uczestnika.
 17. Przedstawienie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego ewidencji zaświadczeń właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w celu poświadczenia zamknięcia ewidencji. Podobnie należy postąpić w zakresie ewidencji wydanych wygranych.
 18. Przygotowanie i przesłanie Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii informacji o przeprowadzonej loterii.
 19. Przekazywanie zestawień z danymi ekonomiczno-finansowymi do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale.
 20. Złożenie deklaracji podatku od gier POG 5/5A oraz obliczenie i wpłacenie odpowiedniej sumy na rachunek Urzędu Skarbowego.


Powyższa lista zadań dotyczy organizatora, który wykorzystuje urządzenie do gier zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.06.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1171), do którego nie ma zastosowania par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.06.2010 w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (Dz. U. 2017 poz. 1723). Odnosi się więc do przypadku, w którym organizator po zrealizowaniu prac związanych z organizacją loterii nie kończy działalności w zakresie gier hazardowych i wkrótce planuje kolejne akcje.

Zastrzegamy, że tekst ten nie może pełnić funkcji porady prawnej, ale wierzymy, że wymienione przez nas kroki pomogą w sprawnej organizacji loterii audioteksowej. Etapy te są podstawą działań od lat z powodzeniem stosowanych przez i360 Sp. z o.o.

Lista nie zawiera zadań o charakterze stricte administracyjnym (związanych z obiegiem dokumentacji wewnętrznej), ponieważ są one zbyt zależne od zasad obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Do niewymienionych, a ważnych działań można zaliczyć m.in.: przygotowanie protokołów wydania nagród czy przekazanie informacji o kwocie należnego podatku między odpowiednimi komórkami organizacyjnymi.

Loteria promocyjna a audioteksowa. Jakie są różnice?

Udział w loteriach promocyjnych jest nieodpłatny lub wiąże się z nabyciem promowanego produktu, usługi czy innego tzw. dowodu udziału w grze. Loterie audioteksowe z kolei wymagają od uczestników uiszczenia opłaty, przez wysłanie wiadomości SMS lub wykonanie połączenia telefonicznego. Tym co łączy te dwa rodzaje gier jest to, że zwycięzcy są wybierani losowo, a organizator przekazuje szczęśliwcom nagrody pieniężne lub rzeczowe.