Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Loteria promocyjna. Jak zorganizować loterię promocyjną?

Do istotnych zadań, jakie należy dopełnić, zalicza się m.in.:

 • Spisanie treści regulaminu loterii 
 • Uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród 
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na organizację loterii (najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem)
 • Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia
 • Poinformowanie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej wydającego decyzję zezwalającą na urządzenie loterii o jej rozpoczęciu 
 • Przedstawienie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego działań podlegających kontroli celno-skarbowej oraz złożenie zapewnienia warunków i środków do jej przeprowadzenia 
 • Przygotowanie oraz złożenie ewidencji wydanych wygranych o wartości min. 2280 zł., a także ewidencji zaświadczeń o uzyskaniu wygranej w celu ich poświadczenia przez przeszycie zamknięciem urzędowym 
 • Przeszkolenie pracowników z zakresu przepisów Ustawy o grach hazardowych oraz regulaminu loterii 
 • Pozyskanie druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej
 • Przygotowanie rejestru zaświadczeń pracowników, zawierającego m.in.: dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie oraz jego numer i poświadczoną kopię 
 • Poinformowanie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o starcie loterii;
 • Powołanie Komisji Nadzoru loterii, wydanie regulaminu jej działania oraz zgromadzenie oświadczeń jej członków o zgodzie na udział w jej pracach;
 • Wystawianie imiennych zaświadczeń o uzyskanych nagrodach na żądanie uczestników 
 • Dostarczenie ewidencji zaświadczeń do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu zamknięcia ewidencji po zakończeniu roku kalendarzowego. W podobny sposób należy postąpić w przypadku ewidencji wydanych wygranych 
 • Przekazanie Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego informacji o przeprowadzonej loterii, najpóźniej 30 dni od dnia jej zakończenia.

Organizacja loterii promocyjnej