Blog

Dawid.Luciuk@i360.com.pl

tel: +48 600 534 631

zapraszamy@i360.com.pl

tel:+48 22 3310997

Loteria audioteksowa. Jak zorganizować loterię audioteksową?

Wśród głównych działań związanych z organizacją loterii audioteksowej można wymienić:

 • Spisanie treści regulaminu loterii audioteksowej
 • Zdobycie bankowej gwarancji wypłaty nagród
 • Najpóźniej 2 miesiące przez rozpoczęciem loterii – złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia
 • Uiszczenie opłaty za wydanie zezwolenia na urządzenie loterii
 • Poinformowanie o rozpoczęciu działalności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.
 • Zawiadomienie właściwego Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o wszystkich działaniach podlegających kontroli celno-skarbowej oraz zapewnienie o przygotowaniu odpowiednich warunków i środków do jej przeprowadzenia.
 • Udostępnienie ewidencji wydanych nagród o wartości m.in. 2 280 zł oraz ewidencji zaświadczeń o uzyskanej wygranej 
 • Udostępnienie ewidencji wysokości podatku od gier oraz ewidencji podstaw opodatkowania 
 • Przeszkolenie pracowników zajmujących się przygotowywaniem oraz prowadzeniem loterii z zakresu przepisów Ustawy o grach hazardowych oraz regulaminu
 • Przygotowanie druków zaświadczeń uzyskanej wygranej
 • Prowadzenie rejestru zaświadczeń szkolonych pracowników, który powinien zawierać: dane pracownika, datę szkolenia, dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie, a także jego numer i poświadczoną kopię 
 • Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o rozpoczęciu loterii
 • Powołanie Komisji Nadzoru loterii, zarchiwizowanie oświadczeń jej członków o zgodzie na udział w pracach oraz wydanie regulaminu
 • Umieszczenie numeru rejestracyjnego na urządzeniu do gier w widocznym miejscu
 • Przygotowanie protokołów z bieżących losowań.
 • Wystawianie imiennych zaświadczeń o uzyskanej nagrodzie (na żądanie uczestników).
 • Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego – przedstawienie ewidencji zaświadczeń oraz ewidencji wydanych wygranych właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w celu poświadczenia ich zamknięcia.
 • Najpóźniej 30 dni od zakończenia loterii – powiadomienie Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego o przeprowadzonej loterii i przedstawienie raportu z jej organizacji.
 • Do 21. dnia miesiąca po każdym kwartale – przekazanie zestawień z danymi ekonomiczno-finansowymi.
 • Złożenie deklaracji podatkowej od gier POG 5/5A, a także opłacenie właściwej sumy na rachunek Urzędu Skarbowego.

Organizacja loterii audiotekstowej